IDER UNIVERSITY

Contribute to the development of civil society

蒙古国伊德大学

「 中文官方网 」

对外汉语教学专业培养(计划)方案

Хятад хэлний мэргэжлийн танилцуулга

注:可接受跨专业报考


Д.д
编号
Researched lesson names
Хичээлийн нэр
程名称
Credit
Кредит
学分
General basic course Ерөнхий
суурь хичээл (заавал судлах)
基础课程(必修)
1 Mongolian Language Монгол хэл 蒙古语 3
2 Educational Technology Боловсролын технологи 教育技术学 3
3 Professional ethics of Teacher Багшийн мэргэжлийн ёс зүй 教师职业道德 3
4 Introduction to linguistics Хэл шинжлэлийн удиртгал 语言学概论 3
5 Chinese and foreign history and culture Хятадын болон гадаадын түүх соёл 中外文化史 3
Basic professional course
Мэргэжлийн суурь хичээл (Заавал судлах)
专业课程(必修)
6 IEducational Psychology Боловсролын сэтгэл зүй 教育心理学 3
7 Pedagogy Сурган хүмүүжүүлэх зүй 教育学 3
8 Methodology of Teaching Chinese Language Хятад хэл заах арга зүй 汉语言教学方法 3
9 Intership Дадлага 实习 3
10 Thesis Төгсөлтийн ажил 论文 3
Total Нийт 共计 30

Батлав.......................ИДЭР ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
Д.ЗОРИГТ /Ph.D/

已批准.................. IDER 大学校长
D. ZORIGT /Ph.D/

《教育技术学》

Боловсролын технологи

上课时间
Хичээллэх цаг
每天 10:00 - 12:00
Өдөр бүр 10:00—12:00 цаг хүртэл
任课教师
Багш
阿努金 Анужин

课程安排
Хичээлийн хуваарь

1 现代教育技术概论
Орчин үеийн боловсролын технологийн танилцуулга
2 现代教育技术理论
Орчин үеийн боловсролын технологийн онол
3 现代化教学环境
Орчин үеийн сургалтын орчин
4 信息化教学设计
Мэдээлэлжүүлэлтийн сургалтын загвар
5 教育信息检索
Боловсролын мэдээлэл олж авах
6 多媒体课件开发
Мультимедиа сургалтын хэрэглүүрийг хөгжүүлэх
7 多媒体素材的采集与处理
Мультимедиа материалыг цуглуулах, боловсруулах
8 网络课程及教学应用
Онлайн курс, сургалтын програмууд
9 课程作业提交
Хичээлийн даалгавар илгээх
10 考试
Шалгалт

《教育心理学》

Боловсролын сэтгэл зүй

上课时间
Хичээллэх цаг
周一10:00——12:00 周二10:00——12:00
Даваа гараг 10:00—12:00 цаг хүртэл Мягмар гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл
任课教师 Багш 斯琴 Цэцэн

课程安排
Хичээлийн хуваарь

 1. 教育心理学概述
  Боловсролын сэтгэл судлалын тойм
 2. 学生心理发展
  Оюутны сэтгэл зүйн хөгжил
 3. 学习理论
  Сурах онол
 4. 学习动机、学习迁移
  Суралцах сэдэл, шилжин суралцах
 5. 学习策略、学习技能的形成、知识学习
  Сурах стратеги, суралцах ур чадварыг бий болгох, мэдлэгийг судлах
 6. 教师心理
  Багшийн сэтгэлзүй
 7. 教学设计
  Сургалтын загвар
 8. 课堂管理
  Ангийн менежмент
 9. 课程作业提交
  Хичээлийн даалгавар илгээх
 10. 考 试
  Шалгалт

《教师职业道德》

Багшийн мэргэжлийн ёс зүй

上课时间
Хичээллэх цаг
每天10:00——12:00
Өдөр бүр 10:00—12:00 цаг хүртэл
任课教师 Багш 池浩田 Чи ХаоТян

课程安排
Хичээлийн хуваарь

 1. 教师专业素养
  Багшийн мэргэжлийн ур чадвар
 2. 教师专业发展
  Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
 3. 教师职业道德理论
  Багшийн мэргэжлийн ёс зүйн онол
 4. 教师职业行为
  Багшийн мэргэжлийн хандлага
 5. 教育法律法规
  Боловсролын хууль тогтоомж
 6. 教师的权利与义务
  Багшийн эрх үүрэг
 7. 学生的权利与义务
  Оюутны эрх үүрэг
 8. 教育研究方法
  Боловсролын судалгааны арга
 9. 课程作业提交
  Хичээлийн даалгавар илгээх
 10. 考试 Шалгалт

《教育学》

Боловсролын хичээл

上课时间
Хичээллэх цаг
周一10:00—12:00 周二10:00——12:00
Даваа гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл Мягмар гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл/td>
任课教师 Багш 斯琴 Цэцэн

课程安排
Хичээлийн хуваарь

 1. 教育与教育学
  Боловсрол ба сурган хүмүүжүүлэх ухаан
 2. 教育与社会的发展、教育与个人的发展
  Боловсрол ба нийгмийн хөгжил, боловсрол ба хувь хүний хөгжил
 3. 教育目的
  Боловсролын зорилго
 4. 学生与教师
  Оюутан, багш нар
 5. 课程
  Сургалт
 6. 教学(上、下)
  Заах (дээш、 доош)
 7. 德育、班级管理
  Ёс суртахууны боловсрол, ангийн удирдлага
 8. 课外活动、教育研究
  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, боловсролын судалгаа
 9. 课程作业提交
  Хичээлийн даалгавар илгээх
 10. 考 试
  Шалгалт

《汉语言教学方法》

Хятад хэл заах арга зүй

上课时间
Хичээллэх цаг
周三10:00—12:00 周四10:00—12:00
Лхагва гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл Пүрэв гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл
任课教师 Багш 斯琴 Цэцэн

课程安排
Хичээлийн хуваарь

 1. 教学论概述 Сургалтын онолын тойм
 2. 教学的基本概念 Сургалтын үндсэн ойлголтууд
 3. 教学目标 Сургалтын зорилго
 4. 教学内容 Сургалтын агуулга
 5. 教学过程 Сургалтын үйл явц
 6. 教学方法 Заах арга
 7. 教学手段、教育组织形式 Сургалтын арга зүй, боловсролын зохион байгуулалтын хэлбэр
 8. 教学评价、教学模式 Сургалтын үнэлгээ, заах горим
 9. 课程作业提交 Хичээлийн даалгавар илгээх
 10. 考试 Шалгалт

《语言学》

Хэл шинжлэл

上课时间
Хичээллэх цаг
周三10:00—12:00 周四10:00—12:00
Лхагва гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл Пүрэв гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл
任课教师 Багш 斯琴 Цэцэн

课程安排
Хичээлийн хуваарь

 • 第一周 走进语言学(上)
 • 第二周 走进语言学(下)
 • 第三周 语音(上)
 • 第四周 语音(下)
 • 第五周 语法
 • 第六周 语义
 • 第七周 语用
 • 第八周 文字

《蒙古语》

Монгол хэл

上课时间
Хичээллэх цаг
周三10:00—12:00 周四10:00—12:00
Лхагва гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл Пүрэв гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл
任课教师 Багш 彩虹 Solongo

课程安排:
Хичээлийн хуваарь

 1. Монгол хэлний үндсэн мэдлэг (унших, бичих)
 2. Монгол хэлний үндсэн мэдлэг (унших, бичих)
 3. Монгол хэлээр өөрийгөө танилцуулж сурах
 4. Чи аль улсын иргэн бэ?
 5. Би бол багш, харин чи?
 6. Өөрийн гэр бүлийг танилцуулж, мөн харилцан яриа дээрх дүрэм болон авиа зүйг нарийвчлан үзсэн.
 7. Алунгоо эх, хонь, урц, арц, навч, хичээл, зараа, аалз зэрэг богино өгүүллэг унших бичиг
 8. “Цацлын үг” шүлэг унших бичиг

《中外文化史》

Хятадын болон гадаадын түүх соёл

上课时间
Хичээллэх цаг
周三10:00—12:00 周四10:00—12:00
Лхагва гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл Пүрэв гараг 10:00-12:00 цаг хүртэл
任课教师 Багш 斯琴 Цэцэн

课程安排
Хичээлийн хуваарь

 • 第一章 引言
 • 第二章 原始文化
 • 第三章 迄今最为古老的两大文明中心——两河流域与尼罗河流域
 • 第四章 希伯来·以色列·犹太:文明史及其文化表现
 • 第五章 南亚次大陆文明:印度文化
 • 第六章 西方文化的渊源和基础:爱琴文明(“言必称希腊”“西方文化两大源头——所谓‘二希’[希腊和希伯来:古典文明之源和宗教文化之源]”)
 • 第七章 罗马:对希腊文化的传承和光大
 • 第八章 关于理解与评价——我们在此提出如下议题、专题以供研讨、评述。

《 论文 》

Дипломын ажил

 1. 论文开题 Дипломын ажлын нээлт
 2. 论文研讨会 Дипломын ажлын семинар
 3. 论文修改 Дипломын ажлын засвар
 4. 论文定稿 Эцсийн дипломын ажил
 5. 论文答辩 Диссертаций хамгаалалт
 6. 论文印刷 Диссертаци хэвлэх